Kestliku (säästva ehk jätkusuutliku) turismi globaalsed kriteeriumid on välja töötanud Global Sustainable Tourism Council

A. Tõhus jätkusuutlik juhtimine

A.1. Turismiettevõte rakendab pikaajalist jätkusuutlikku juhtimissüsteemi, mis on vastavuses ettevõtte suuruse ja eripäraga ning käsitleb keskonnaalaseid, sotsiaal-kultuurilisi, kvaliteedi, tervishoiu ja turvalisuse küsimusi.

A.2. Turismiettevõte tegutseb vastavuses kõigi rahvusvaheliste ja kohalike seadustega ja reeglitega (sealhulgas tervishoiu, turvalisuse, tööjõu ja keskkonna küsimustes).

A.3. Kogu ettevõte töötajaskond saab regulaarselt koolitusi vastavalt oma rollile ettevõtte keskkonnaalases, sotsiaalkultuurilises, tervishoiu ja turvalisuse alases tegevuses.

A.4. Klientide rahulolu mõõdetakse ja tagasisidest lähtuvalt tehakse arendustegevusi.

A.5. Turismiettevõtte reklaam- ja infomaterjalid on korrektsed, ning ei luba enamat kui ettevõte suuda pakkuda.

A.6. Hoonete ja taristu disain ja konstruktsioonid:

A.6.1. ...on vastavuses kohaliku tsoneeringu ja kaitseala nõuetega

A.6.2. ...arvestavad oma asukoha, disaini ja mõjude osas maaomanike õigustega ning loodus- ja kultuuripärandi kaitsega

A.6.3. ...järgivad kohalikke säästva ehituse põhimõtteid

A.6.4. ...võimaldavad juurdepääsu erivajadustega inimestele

A.7. Klientidele jagatakse informatsiooni piirkonna loodusväärtuste ja kohaliku kultuuri osas. Samuti selgitatakse ümbruskonna külastamisel kehtivaid reegleid.

B. Kohaliku kogukonna sotsiaalmajandusliku kasu suurendamine ja negatiivsete mõjude vähendamine

B.1. Turismiettevõte toetab aktiivselt kogukonna sotsiaalse arengu ja taristu parendamise alaseid algatusi, seal hulgas hariduse, tervishoiu ja sanitaarvaldkondades.

B.2. Turismiettevõte palkab kohalikke elanikke, sealhulgas juhivatele ametikohtadele. Vajadusel organiseeritakse väljaõpet.

B.3. Kui võimalik ostetakse sisse kohalikke teenuseid ja tooteid ning õiglase kaubanduse teenuseid ja tooteid

B.4. Turismiettevõte pakub kohalikele väikeettevõtjatele võimalusi ja vahendeid piirkonna loodusel, ajalool ja kultuuril põhinevate toodete aendamiseks ja müümiseks (seal hulgas toidud, joogid, käsitöö, kohalik kunst, põllumajandussaadused jms).

B.5. Kohaliku kogukonna nõusolekul ja osalusel on välja töötatud põliselanikega koostöö tegevuse juhised.

B.6. Turismiettevõte rakendab ärilise ekspluateerimise vastast poliitikat, mis käsitleb eriti laste ja noorukite ekspluateerimist ja seksuaalset ekspluateerimist.

B.7. Turismiettevõtte värbab tööle, sealhulgas juhivatele positsioonidele, võrdselt nii mehi kui naisi, samuti kohalikke vähemusi. Samas hoidub lapstööjõu kasutamisest.

B.8. Austatatatkse rahvusvahelised ja kohalikke töötajate kaitse seadusi ning makstakse õiglast töötasu.

B.9. Turismiettevõtte tegevus ei ohusta kohalike kogukonna põhiteenuseid nagu vee- ja energiavarustus ning sanitaarteenused.

C. Kultuuripärandi säilimisele kasu suurendamine ja negatiivsete mõjude vähendamine

C.1. Kultuuriliselt ja ajalooliselt tundlike paikade külastamisel järgib turismiettevõtte ettekirjutatud reegleid ja käitumisjuhiseid, eesmärgiga vähendada külastuse mõju ja tõsta kõigi osapoolte kogemust.

C.2. Ajaloolisi ja arheoloogilisi esemeid ei müüa ega näidata muul viisl kui seadusega ettenähtud korras.

C.3.Allikad: Global Sustainable Tourism Council

Mõistete ja märksõnade sisukord