Keskkonnaamet on valitsusasutus,mis tegutseb Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas.

Keskkonnaameti ülesandeks on viia ellu riigi keskkonnakasutamise,looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ning osaleda kõikvõimalike keskkonnaalaste õigusaktide ja muude ametlike dokumentide väljatöötamises ning täiustamises.

Keskkonnaameti eesmärgiks on olla inimtegevuse jõudsale arengule toeks ning kaitsta ja hoida samal ajal looduse mitmekesisust ja eluvõimet.


Keskkonnaamet tegeleb ka keskkonnaharidusega. Selle eesmärgiks on tutvustada loodus- ja keskkonnakaitset ning kujundada ühiskonna väärtushinnaguid keskkonnasäästlikumaks.
Põhiline osa keskkonnahariduslikust tegevusest on suunatud lastele. Keskkonnaamet on välja töötanud ligi 100 õppeprogrammi, mis võimaldavad viia loodusainete tunde läbi viia kaitsealal, koolis või selle ümbruses. Õuesõppe tunnid pakuvad lastele huvitavat vaheldust ning aitavad kinnistada klassiruumis õpitud teadmisi. Programmides osalemine on lasteaedadele ja koolidele tasuta.


Allikas:
https://www.riigiteataja.ee/akt/13359693?leiaKehtiv
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/


Mõistete ja märksõnade sisukord