Igaüheõigus annab igale inimesele loa nautida loodust meelepärasel viisil, saada osa tema rikkusest ja ilust, olenemata maa omandist. Loomulikult ei anna see õigust teha igal pool mida tahes. Igaüheõiguses sisalduvad soovitused ja käsud lähtuvad eetilistest tõekspidamistest, mida on austanud juba meie esiisad, mis tuginevad headele tavadele ning on
kirjutatud ka seadustesse.
Kõiki õigusi ja kohustusi, mis seovad inimest loodusega, nimetatakse kokkuvõtvalt igaüheõiguseks. Igaüheõigus ei puuduta spordi- ja muude massiürituste korraldamist maastikul. Nende organiseerimiseks tuleb taotleda maaomanike või muude maavaldajate, vajadusel ka kohaliku omavalitsuse nõusolekut.

Looduses võib

 • Liikuda jalgsi, jalgrattaga, suuskade, paadiga ja ratsa kõikjal, kus see ei ole seadusega või seaduse alusel keelatud.
 • Viibida kõikjal, kus on lubatud liikuminegi.
 • Korjata metsamarju, seeni, lilli, ravimtaimi, sarapuupähkleid ja muid loodusande, mis ei ole looduskaitse all.
 • Kalastada ühe lihtkäsiõngega avalikel või avalikuks kasutamiseks määratud veekogudel.

Looduses ei või

 • Liikuda kohalike elanike koduõuel, istandikes, mesilates, külvidel, viljas ja mujal põllumajandusmaal, kus omanikule tekitatakse sellega kahju.
 • Süüdata lõket ja telkida maaomaniku või maavaldaja loata.
 • Pidada jahti ja kalastada ilma vastava loata, välja arvatud lihtkäsiõngega.
 • Vigastada puid ja põõsaid.
 • Häirida kohalike elanike kodurahu.
 • Kahjustada metsloomade ja lindude elupaiku ja pesi, korjata nende mune, tuua neid kaasa koju ning tekitada neile muul viisil kahju.
 • Kahjustada looduskaitseobjekte ja kaitstavaid liike.
 • Kasutada mootorsõidukeid seal, kus see on keelatud.
 • Saastada loodust.

Antud teemat käsitlevad leheküljed:
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Keskkonnaharidus/Igayheoigus_Eestis.pdf
https://www.eesti.ee/est/teemad/keskkond_loodus/looduskaitse/liikumine_looduses_igauheoigus
http://www.matkaliit.ee/959